dnes je 15. 7. 2024, svátek má Jindřich

Školská rada

 

VOLEBNÍ  ŘÁD  ŠKOLSKÉ  RADY

I. Úvod

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy

a zřizovateli podílet se na správě školy. Volební řád stanovuje přípravu a vyhlášení voleb, průběhu

voleb, délku funkčního období a kompetence Školské rady.


II. Příprava a vyhlášení voleb

Školskou radu zřídil v roce 2005 zřizovatel Obec Citonice.

Příprava voleb se organizuje zpravidla v září. Aktuální termín voleb byl stanoven na říjen 2017.

Ředitel školy zjistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady, sám jejím

členem být nemůže. Zastupitelstvo Obce Citonice rozhodlo, že počet členů ŠR bude 3. Jeden člen

je jmenován zřizovatelem, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků, jednoho volí pedagogičtí

pracovníci ZŠ Citonice.

První zasedání svolá ředitel školy v listopadu 2017. Školská rady na něm stanoví svůj jednací řád

a zvolí předsedu. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně.


III. Průběh voleb

Volbu členů ŠR lze uskutečnit:         a) přímo nebo nepřímo

                                                           b) tajnou volbou nebo veřejným hlasováním

 

Přímá /tajná/ volba se týká pouze volby z pedagogických pracovníků.

Nepřímá volba bude realizována formou dotazníků pro rodiče žáků školy. Na základě vyhodnocení dotazníků bude oznámeno jméno

nejúspěšnějšího kandidáta. V případě stejného počtu hlasů proběhne doplňková volba.

Zástupce za zřizovatele bude jmenován starostou obce.

 

IV. Funkční období

Rada školy je volena na 3 roky. Funkční období začíná dnem zvolení a končí dnem vyhlášení nových

voleb. Mandát jednotlivých členů může výjimečně skončit i v průběhu školního roku z důvodu:

            a) přestěhování – změny bydliště

            b) osobní vzdání se mandátu, které je oznámeno předsedovi

 

V. Kompetence školské rady

1. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování.

2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

4. Schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání / klasifikační řád /.

5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření / výroční zpráva

    o hospodaření / a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu

    ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

VI. Závěr

Školská rada je zřizována a její činnost realizována ve shodě s § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. / školský zákon /

Činnost nové ŠR bude zahájena v listopadu 2017.

 


 

Výsledky voleb do Školské rady

V měsíci říjnu 2022 proběhly volby do Školské rady.

Za zřizovatele - Obec Citonice byl zastupitelstvem obce jmenován dne 17. 10. 2022

                                 Ing. Petr Popelka

Za školské zařízení - ZŠ a MŠ Citonice byla pedagogy zvolena dne 14. 10. 2022

                                   Mgr. Markéta Freyová / tajná volba – pro 5 hlasů 

Za rodičovskou veřejnost byla dotazníkovým šetřením u rodičů žáků školy,

                                            konaným ve dnech dnech 3. 10. – 14. 10. 2022 zvolena

                                           Vladimíra Auerová / dotazníkové šetření – pro 9 hlasů