dnes je 22. 6. 2024, svátek má Pavla

GDPR

Identifikace pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název: IBEQ s.r.o.
se sídlem: Leska Horní 19, 669 02 Znojmo
IČ: 26974410
Osoba pověřence: Mgr. Jana Gabrhelová
telefon: 605 407 031
E-mail: ibeqsro@gmail.com
datová schránka: yggbbzg

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Proč Vám sdělujeme tyto informace?

Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme.

Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
se sídlem Citonice 10, 671 01, IČ 709 80 837

Kontaktní údaje správce: tel.: 515 236 325, e-mail: info@skolacitonice.cz

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Jana Gabrhelová, Leska Horní 19, 669 02, Znojmo, ibeqsro@gmail.com, tel. 605 407 031.

Pověřenec je osoba, která dohlíží u správce na soulad zpracování Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Pro Vás je osoba pověřence jakýmsi „ombudsmanem“ pro oblast zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet se stížnostmi, dotazy na správný postup školy, žádostmi o vysvětlení Vašich práv v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů školou.

 

Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?

V největší míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agend, jež škole ukládá příslušná právní úprava. A dále za účelem poskytování služeb souvisejících s činností školy (stravování, družina, zájmové kroužky).

Některé údaje zpracováváme ve veřejném zájmu za účelem osvěty a publicity o dění ve škole motivující k rodičovské a občanské sounáležitosti (např. informování o akcích vč. uveřejňování fotografií, o významných událostech školy apod.)

Bližší podrobnosti k účelům a titulům zpracování se dozvíte zde:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce
 • správní řízení o přijetí dítěte/žáka ke vzdělávání
 • doklady o zdravotní způsobilosti dítěte/žáka
 • sdělení pokynů k ošetření nezletilé osoby dle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • odklad povinné školní docházky
 • sdělení o vzdělávání žáka v cizině
 • evidence ve školní matrice
 • žádost o přijetí do školy – přestup
 • zpráva školského poradenského zařízení
 • zpracování agendy v rámci sociálně právní ochrany dětí
 • vedení třídní knihy, evidence docházky
 • školné – evidence úhrad, žádost o osvobození, potvrzení o výši školného
 • uvolnění žáka z vyučování, omluvení nepřítomnosti
 • seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • žádost o individuální vzdělávání, rozhodnutí o ukončení individuál.vzd.
 • vedení třídního výkazu
 • klasifikační list žáka
 • zápisy z pedagogických a školských rad
 • evidence úrazů v knize úrazů
 • záznamy o krádežích, šikaně, poškození majetku apod.
 • vedení matriky školní jídelny
 • vedení matriky školní družiny
 • zpracování přehledu výchovně-vzdělávací péče
 • realizace výběrových řízení (pedagog.) za účelem obsazení pracovních míst
 • zpracování personálních údajů v rámci předpracovních vztahů
 • vstupní a preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců
 • zpracování platů, odvodů a daní zaměstnanců
 • vedení osobního spisů zaměstnanců
 • evidence docházky zaměstnanců
 • školení a další vzdělávání zaměstnanců, BOZP, a požární bezpečnost zaměst.
 • zpracování účetnictví
 • evidence příchozí a odchozí pošty
 • vyřizování žádostí osob o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyřizování podnětů, stížností apod.

 

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • zpracování agendy v rámci školní jídelny
 • organizace školní družiny
 • organizace školních zájmových kroužků
 • činnost školní knihovny
 • uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vyřizování žádostí o zaměstnání
 • dodavatelsko-odběratelské vztahy a smlouvy

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • zpracování pomocných seznamů při organizaci školních akcí, exkurzí a výletů – oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany dětí/žáků, v případech ubytování splnění zákonné povinnosti správce (zápis do evidence ubytovaných)
 • komunikace prostřednictvím e-mailů – oprávněný zájem na efektivní a rychlé komunikaci
 • zmocnění k vyzvedávání ze školy – oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany dětí
 • zpracování údaje o mateřském jazyce – oprávněný zájem na porozumění při komunikace učitele s dítětem/žákem
 • zpracování údajů o rozvodu zákonných zástupců – oprávněný zájem na zajištění právní ochrany dítěte, způsob komunikace u rozvedených rodičů apod.
 • zpracování údajů o zdravotní pojišťovně dítěte/žáka – oprávněný zájem na rychlém vyřízení administrativy při úrazech
 • zpracování vstupního záznamu o dítěti (MŠ) – údaje o výchově v rodině, představa rodičů o vzdělávání, adaptabilita dítěte, vyživovací návyky, další individuální poznámky k dítěti – oprávněný zájem správce spočívá v zajištění co nejkvalitnější péče a vzdělání o dítě v MŠ, usnadnění nástupu do MŠ, přizpůsobení komunikace a programu individuálním požadavkům dítěte apod.
 • zpracování údajů o zaměstnání či povolání rodičů (identifikace zaměstnavatele, adresa, telefon do zaměstnání) – oprávněný zájem na možnost dovolat se na jiný kontakt v případě náhlé potřeby komunikace a nedostupnosti uvedeného hlavního tel. kontaktu a jako podpůrná informace pro vzdělávání v rámci tématu „rodina“ (tento údaj poskytujete dobrovolně, jeho neposkytnutí není zákonným ani smluvním požadavkem)
 • zpracování údajů o sourozenci dítěte – oprávněný zájem dítěte – informace mohou být podpůrnými faktory pro přijetí dítěte
 • zpracování údajů o přístupu k internetu rodiči – oprávněný zájem školy na zajištění efektivní a rychlé komunikace s rodiči, v případě nedostupnosti internetu, volí škola při komunikaci s rodiči jiný způsob
 • zpracování údajů o lékaři dítěte (název a adresa ordinace) – oprávněný zájem školy na informování o dítěti/žáku při častých omluvách nepřítomnosti dítěte/žáka z důvodu nemoci (oprávněný zájem spočívá v povinnosti školy zajistit řádnou povinnou školní/předškolní docházku)
 •  

 

 • Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů
 • zveřejňování osobních údajů v rámci prezentace školy (s ohledem na přiměřenost zpracování, dle relevantnosti např. webové stránky, sociální sítě, nástěnka školy, školní časopis, propagační materiály, kalendáře, CD apod.)
 • vedení školní kroniky (je-li relevantní)
 • účast dětí v různých soutěžích a výstavách a uveřejňování výsledků
 • zpracování osobních údajů v rámci administrace poskytnuté dotace (je-li relevantní)
 • testování na výskyt omamných psychotropních látek, tabákových výrobků nebo alkoholu (je-li relevantní)
 • zasílání nabídek a informací o akcích připravovaných školou na kontaktní e-mail zákonných zástupců (je-li relevantní)

 

Je-li zpracování založeno na splnění smlouvy, resp. splnění právní povinnosti, pak je poskytnutí Vašich osobních údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy, resp. pro dodržení právní povinnosti, a takové osobní údaje jste povinen poskytnout.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem - veškeré informace naleznete zde: https://www.skolacitonice.cz/download/Informace-o-zpracovani-OU-kamerovym-systemem.pdf

Zpracovává škola zvláštní (citlivé) osobní údaje?

Škola zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů dětí, zejm. údaje o zdravotním stavu dětí, údaje o znevýhodnění dítěte (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné poruchy chování, souběžné postižení více vadami nebo autismem), údaje uvedené v doporučení školských poradenských zařízení, posudky poskytovatelů zdravotních služeb. Tyto údaje škola zpracovává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a prováděcích vyhlášek.

Dále škola zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů zaměstnanců, zejm. údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu, údaje o odsouzeních a trestech dostupné z rejstříků trestů. Škola zpracovává tyto údaje na základě zákonného zmocnění dle příslušných právních předpisů.

Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti školy a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany dle odst. 2, písm. b) čl. 9 GDPR.

 

Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše údaje zpracovávají zástupci nebo zaměstnanci obce, jež jsou z titulu svého funkčního nebo pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům veřejné moci a dalším organizacím ze zákona.

Do zpracování osobních údajů může být též zapojen zpracovatel, nejčastěji v případě uložení dat na serveru zpracovatele (např. webhosting webových stránek, hosting e-mailu, hosting dat agendového informačního systému apod.) nebo v případě externího zpracování účetnictví a mzdového účetnictví. V tomto případě je zpracovatel smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd. postupem dle čl. 28 GDPR.

V případě uveřejnění Vašich osobních údajů veřejnosti se takové uveřejnění zakládá na plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu či s Vašim souhlasem/svolením.

 

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů, resp. podle skartačního řádu školy. Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní údaje správcem zlikvidovány.

Konkrétní lhůty, viz. skartační řád ZDE


Jaká jsou Vaše práva?

Vůči svým osobním údajům máte právo:

 1. požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii;
 2. požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;
 3. požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace;
 4. požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR);
 5. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej pro některé zpracování dříve poskytl.

Odvolání souhlasu, viz. tiskopis žádosti o odvolání souhlasu ZDE

Dále máte právo u školy vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li toto zpracování prováděno na základě plnění právní povinnosti školy, ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu školy.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha7.

 

Jak s námi komunikovat?

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů školou:

 1. elektronicky prostřednictvím datové schránky ID – h3kmcd8, máte-li ji jako fyzická osoba zřízenou;
 2. elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu info@skolacitonice.cz;
 3. prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na adresu ZŠ a MŠ Citonice, Citonice 100, 671 01
 4. osobně v sídle školy Citonice 100 v době od 7:30 do 12:30 hod.

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

____________________________________________________________

Co jsou to cookies?

 

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete webovou stránku. Soubory cookie jsou široce využívány poskytovateli online služeb, protože usnadňují a urychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami, umožňují zlepšit cílení a relevanci reklam, sbírat analytická data a celkově poskytnou návštěvníkům webu lepší zážitek.

Soubory cookie nastavené webovými stránkami se nazývají "cookies první strany". Cookies nastavené jinými stranami, než je webová stránka nebo vlastník platformy, se nazývají cookies třetích stran. Soubory cookie třetích stran umožňují poskytovat speciální funkce, jako je například reklama, interaktivní obsah, nebo analytika. Třetí strany, které nastavují tyto cookies, mohou následně rozpoznat váš počítač nebo zařízení jak při návštěvě dotyčné webové stránky, mobilní aplikace nebo platformy, ale i při návštěvách některých jiných webových stránek nebo mobilních aplikací.

 

Proč používáme cookies?

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší přehlednost webových stránek.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Třetí strany poskytují soubory cookie prostřednictvím našich webových stránek pro účely analýzy a další účely a tyto údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu s používáním cookies třetích stran dle nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Naše webové stránky lze procházet také v anonymním režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

 

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Microsoft Cookies průvodce

http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)

http://www.aboutcookies.org/ (EN)

 

Jak odmítnout ukládání cookies?

 

Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Předvolby cookie pro přijetí/odmítnutí cookies můžete nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým funkcím a oblastem může být omezen. Jelikož přesný postup, jak můžete odmítnout soubory cookie se liší v závislosti na prohlížeči, který používáte, přesný postup jak soubory cookies odmítnout naleznete v nápovědě svého prohlížeče.