dnes je 22. 6. 2024, svátek má Pavla

O školní družině

Školní družina je součástí základní školy. Jají kapacita je v současné době 30 dětí. Pracuje dle školního vzdělávacího programu, který je nedílnou součástí ŠVP základní školy.  

Jejím cílem je:

- navazovat na znalosti a dovednosti získané v průběhu vyučování, rozvíjet je a upevňovat
- poskytovat dětem rozšiřující aktuální informace

- využívat názornost a vlastní zkušenost z vesnického prostředí, zejména se zaměřením na ekosystém a jeho ochranu
- utvářet kladné modely soužití a společenského chování v každodenním životě obce
- dbát na rozvoj osobní samostatnosti a individuality, fyzické a duševní zdatnosti  v kontextu s nutností soužití jedinců
  v civilizované společnosti

- umožňovat individuální výběr a volbu zájmových a odpočinkových činností dle věku, individuálních možností a schopností
- umožňovat individuální přípravu na vyučování

- budovat kladný vztah ke stávajícím i vytvářeným tradicím a akcím veřejného života obce
- při všech činnostech ŠD dbát na bezpodmínečné dodržování bezpečnostních a hygienických zásad v rámci vybavenostních možností školy, rozvíjet a upevňovat praktické znalosti první pomoci

 

                                                                  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní řád školní družiny určuje pravidla provozu a režim školní družiny, který je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Školní družina slouží k zabezpečení zájmové a spontánní činnosti, odpočinku a rekreace žáků a také dohledu nad žáky.

 

Práva a povinnosti žáka

PRÁVA ŽÁKA

Na svobodnou účast ve výchovných, vzdělávacích a zájmových činností.

Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství.

Na dostatečnou dobu pro stravování, odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Na ochranu před diskriminací, násilím a šikanou.

Na zajištění všestranného rozvoje osobnosti.

Na vyjádření svého názoru přiměřenou formou.

Na zabezpečení přístupu k informacím, které pomohou jejich rozvoji.

Na respektování soukromého života a slušného jednání.

POVINNOSTI ŽÁKA

Dodržovat Vnitřní řád školní družiny, Školní řád a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Docházet do školní družiny podle zápisového listu a účastnit se činností organizovaných školní družinou.

Plnit a respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a Vnitřním řádem školní družiny.

Bez vědomí vychovatelky neopouštět prostory školní družiny.

Chránit své zdraví i zdraví ostatních osob.

Chovat se tak, aby neohrozil vlastní zdraví ani jiných osob.

Zacházet s pomůckami a s vybavením školní družiny šetrně, udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku. Chránit majetek školní družiny před poškozením. V případě úmyslného poškození majetku školní družiny musí být částka uhrazena zákonným zástupcem.

Nepřítomnost ve školní družině písemně doložit vychovatelce.

Dodržovat pravidla slušného a kulturního chování a jednání, respektovat práva (neubližovat, neponižovat, nezesměšňovat) druhého. Chovat se a vyjadřovat se slušně ke spolužákům i k dospělým. Nesnižovat důstojnost svou, svých spolužáků a zaměstnanců školy.

Chodit čistě upraven a mít vhodné oblečení na plánovanou činnost školní družiny.

Neprodleně nahlásit vychovatelce úraz, poškození či ztrátu osobní věci.

ŽÁCI NESMÍ

Nosit do školní družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jiných osob.

Nosit cenné věci a peníze do školní družiny. Škola neručí za jejich odcizení.

Pořizovat video, fotografie či jinou dokumentaci bez svolení nahrávané osoby.

Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé.

Hrubé slovní a úmyslné útoky žáka vůči žákům a zaměstnancům školy budou vždy považovány za závažné porušení Vnitřního řádu. Při opakovaném hrubém porušení Vnitřního řádu školní družiny může být žák ředitelem školy vyloučen ze školní družiny.


Práva a povinnosti zákonných zástupců

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

Obdržet informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání dětí.

Účastnit se akcí školy/ školní družiny určených pro rodiče.

Na slušné jednání zaměstnanců školy.

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí výchovně vzdělávací činnosti jeho dítěte, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost.

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

Seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny a svým podpisem na přihlášce souhlasí s jeho dodržováním.

Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školní družiny podle zápisního lístku.

Informovat vychovatelku školní družiny o změně kontaktního údajů.

Nahlásit zdravotní stav dítěte, pravidelně užívané léky a jiné závažné skutečnosti, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka.

Platit příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině 50 Kč na měsíc.

Přijít do školy na vyzvání ředitele školy, aby se projednaly závažné otázky.

Pokud dítě zůstane ve školní družině po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá zákonným zástupcům nebo další pověřené osobě uvedené na zápisním lístku. Po domluvě se zákonnými zástupci počká s dítětem ve škole, dokud si ho zákonní zástupci nevyzvednou. V případě, že se nepodaří spojit s žádnou z uvedených osob a nikdo si dítě nevyzvedne, kontaktuje orgán sociálně – právní ochranu dětí, kteří zajistí péči o dítě.

Respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní družiny.

Důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny může nastat v případě, že zákonný zástupce neplatí úplatu za školní družinu nebo opakovaně nedodržuje povinnosti stanovené ve Vnitřním řádu školní družiny.

 

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Školní družina zajišťuje provoz denně od pondělí do pátku v návaznosti na rozvrh hodin jednotlivých ročníků takto: V pondělí a v úterý od 12:30 do 15:30 hod., středa, čtvrtek a pátek vždy od 11:30 do 15:30 hod.. Docházka dítěte přihlášeného do ŠD je povinná. V naléhavých případech a pouze po domluvě, zajistí ranní dohled nad dětmi pracovnice MŠ Citonice. Tel. 515 236 344

Po vyučování nebo po příchodu z obědu (dle rozvrhu) předávají vyučující žáky vychovatelce.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich odchodu. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku nebo deníčku.

Odchod dětí ze školní družiny je určen dle zápisního lístku a to vždy v půl nebo celou hodinu, v naléhavých případech dle potřeby rodičů. Případnou změnu je nutné včas oznámit písemnou formou.

V případě onemocnění dítěte oznámí rodiče tuto skutečnost taktéž do školní jídelny.

Naše oddělení má maximální kapacitu 30 dětí. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě daných kritérií (věk uchazečů, pohovor se zákonným zástupcem, dojíždějící žáci, sourozenci)

E-mail: ms.citonice@centrum.cz. Provoz v době „malých“ prázdnin bude zajištěn pouze při minimálním počtu dětí 10.

Školní družina zabezpečuje dětem pasivní i aktivní odpočinek a relaxaci po vyučování, pomáhá jim při přípravě na vyučování, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti, je součástí prevence patologických jevů a bezpečnosti silničního provozu.

V rámci družiny budou pracovat zájmové útvary: PO – přírodovědný den, ST – pohádkový den, PÁ – pohybové hry. V případě zájmu dětí také hru na zobcovou flétnu. Přihlášené děti budou tematicky pracovat s paní vychovatelkou pravidelně v tyto dny vždy v pravidelně stanovený čas.

 V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat zájmové kroužky a náboženství organizované při ZŠ. Po jejich ukončení se vrací do ŠD nebo odcházejí domů (dle zápisního lístku).

Některé odpolední aktivity se uskutečňují mimo prostor školní družiny i školního areálu.

Jídlo a pití zajišťují žákům zákonní zástupci. Vychovatelka vede žáky k dodržování hygienu před jídlem. Vychovatelka nebo pověřený pedagogický pracovník zajišťuje bezpečný přechod do/z jídelny. V jídelně pedagogický doprovod dohlíží na žáky a dbá na vhodné stravovací návyky a pravidla slušného chování při stravování.

Dítě oslovuje paní vychovatelku „ Paní vychovatelko!“ nebo „Paní učitelko!“

V případě nepřítomnosti vychovatelky školní družiny plní její funkci pověřený pedagogický pracovník.

Vnitřní řád ŠD je dodatkem Vnitřního řádu školy, jehož důsledné dodržování platí i v odpoledních hodinách strávených ve ŠD.

 

Režim dne

11.30 (12.20) – 13.20 Konec dopoledního vyučování, osobní hygiena a oběd, odpočinkové činnosti.

13.20 – 14.00 Volná činnost, vyprávění, tvoření.

14.00 – 15.00 Zájmová činnost, činnost podle tematického plánu.

15.00 – 15.30 Příprava na vyučování, postupný odchod domů.
 

Odchody žáků ze školní družiny

Žák odchází ze školní družiny pravidelně podle vyplněného zápisního lístku nebo na základě jednorázové písemné žádosti zákonného zástupce s datem, hodinou odchodu a podpisem zákonného zástupce (popřípadě jménem doprovodu).

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Školní družina má kapacitu 30 žáků. O jejich přijetí rozhoduje ředitel školy.

Žáci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli žáci seznámeni.

Žáci nenosí do školní družiny věci, které ohrožují jejich zdraví či zdraví jiných osob.

Žáci ve školní družině neužívají ani do školy nenosí alkoholické a energetické nápoje, cigarety, drogy ani jiné návykové a omamné látky.

Školní družina zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při výchovně vzdělávacích činnostech a při poskytování služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k jejich zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví.

Školní družina využívá i jiné prostory než třídu, proto jsou žáci povinni řídit se pokyny stanoveny jejich řádem.

Všichni žáci školní družiny respektují pokyny vychovatelky a bez jejího vědomí se nevzdalují ani neodcházejí ze školní družiny.

Vychovatelka respektuje individuální potřeby dětí a vytváří příznivé klima a podmínky pro jejich zdraví vývoj.

Žák neprodleně nahlásí vychovatelce úraz, poškození či ztrátu osobní věci.

Školní družina vede evidenci úrazů žáků, ke kterým došlo během pobytu ve školní družině.

Žáci do budovy školy nesmí pouštět cizí osoby.

Na vycházkách a na hřišti jsou dětem připomenuty informace pro zajištění jejich bezpečnosti.

Žáci nesmí pořizovat video, fotografie či jinou dokumentaci bez svolení nahrávané osoby.


Platba za školní družinu

Platba za školní družinu probíhá každý měsíc pouze hotově.

Úhrada úplaty, určená k provozním účelům, se vybírá vždy první 2 pracovní dny následujícího měsíce ve výši 50,- Kč za měsíc při průměrné docházce 3 – 5 dnů za týden. Při nepřítomnosti v době nemoci mínus 10,- Kč za každý celý týden. V případě průměrné docházky 1 – 2 dny za týden je úhrada snížena na 20,- Kč měsíčně.

Měsíční úplatu za družinu od dětí nebo zákonných zástupců přebírá vychovatelka. Po vybrání částky od všech dětí, předá finanční obnos řediteli školy.

Úplata za školní družinu může být prominuta podle zákona 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Pokud je zákonný zástupce příjemce opakujících se dávek hmotné pomoci v hmotné nouzi nebo dítě v pěstounské péči, který má nárok na příspěvek.

 

Projednáno na poradě zaměstnanců dne 1. 9. 2017
Rodiče seznámeni dne 12. 9. 2017 /valná hromada RS/.   

 

Aktualizováno: 16. 10. 2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje navýšil povolený počet žáků ve školní družině na 30.
 

Zpracovala: Mgr. Hana Ištvánková /Volánková/

                                                                                                                                                            Mgr. Jindřich Bulín – ředitel školy