dnes je 22. 6. 2024, svátek má Pavla

Rodičovské sdružení

Výbor Rodičovského sdružení při ZŠ a MŠ Citonice, z.s. 
/zvolneno, potvrzeno a schváleno na Valné hromadě RS dne 12.11.2019 - viz. zápis - Dokumenty/

Předseda RS           -  Mgr. Veronika Bednářová
Hospodář RS           -  Vladimíra Auerová 
Jednatel RS za MŠ   - 
Olga Rössová
Jdnatel RS za ZŠ      -  Lucie Kapitánová

Správou pokladny a úču RS je pověřen čestný člen Mgr. Jana Nečesalová.

 

Členský příspěvek na školní rok 2018 - 2019
/schváleno na Valné hromadě RS dne 10.9.2019 - viz. zápis - Dokumenty/

Členský příspěvek činí 300,- Kč na dítě MŠ i žáka ZŠ.
Příspěvek lze uhradit v jedné nebo dvou splátkách.

 

Stanovy spolku Rodičovského sdružení při ZŠ a MŠ Citonice,  z. s.

IČO 68689802

  1. Název spolku

Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Citonice, z. s. 

 

  1. Sídlo spolku

Základní škola, Citonice 100, 671 01  Citonice

 

  1. Účel spolku

Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Citonice, z. s. (dále jen spolek) se podílí na:

  - výchovné a vzdělávací činnosti školy „hlavní poslání spolku“

  - zabezpečení školy v oblasti materiální, finanční a dobrovolné pomoci

  - organizaci zájmové a odborné činnosti

  - prevenci sociálně patologických jevů

  - komunikaci mezi rodiči a zástupci školy

  - spolupráci se školou při pořádání kulturních, sportovních, společenských a ostatních
    akcích
  - optimalizaci a modernizaci podmínek stravování a hygieny ve škole

 

  1. Členství, práva a povinnosti
  2. Členství

druhy členství: členové, hosté, čestní členové

1.1a)    členy spolku jsou rodiče, zákonní zástupci dětí MŠ a žáků ZŠ Citonice, kteří souhlasí se stanovami

     b)    členství vzniká zaplacením členského příspěvku v plné výši

     c)    členství zaniká oznámením o dobrovolném vystoupení doručeným písemně výboru 

spolku nebo nezaplacením ročního členského příspěvku do 30. ledna daného školního roku nebo ukončením docházky dítěte MŠ či žáka ZŠ, jehož zákonný zástupce je členem spolku

d)   členství se automaticky prodlužuje zaplacením členského příspěvku pro následující školní rok

                                           

1.2)      do spolku se mohou přihlásit i hosté spolku. Hostem se může stát každý, kdo

souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek spolku. Host spolku má všechna práva a povinnosti jako člen spolku, kromě práva volit a být volen do orgánů spolku.

 

1.3)      členem spolku může být čestný člen, kterého navrhuje člen spolku a je výborem shromáždění spolku schválen. Čestný člen má všechna práva a povinnosti jako člen spolku, je však zproštěn placení členských příspěvků a může volit a být volen do orgánů spolku.

           

2.   Práva členů

 

a) volit a být volen do všech orgánů spolku

b) být pravidelně informován o dění ve spolku

c) podávat návrhy, připomínky a dotazy orgánům spolku

d) podílet se na všech formách činnosti

           e) děti členů spolku navštěvující ZŠ a MŠ Citonice se mohou účastnit akcí pořádaných spolkem

f) vystoupit ze spolku

 

3. Povinnosti členů

 

a) platit členské příspěvky ve výši navržené výborem a schválené shromážděním členů

b) dodržovat stanovy

c) řádně plnit svěřené funkce a úkoly

 

  1. Orgány spolku

 

  1. Shromáždění členů

 

a) je nejvyšším orgánem spolku a schází se minimálně dvakrát ročně

b) si volí svého jednatele za ZŠ, jednatele za MŠ, předsedu a hospodáře,
kteří je zastupují ve výboru spolku a předávají informace členům

c) svolává statutární orgán dle plánu práce nebo na požadavek 1/3 členů

d) Shromáždění členů schvaluje:

            - výši ročního členského příspěvku

            - rozpočet spolku

            - změnu stanov

      e) odvolává nadpoloviční většinou přítomných členy výboru

      f) rozhoduje o všech podstatných věcech týkajících se spolku nadpoloviční většinou      přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

     g) rozhoduje o zániku spolku

  1. Výbor spolku

 

a) výbor spolku je výkonným orgánem

b) výbor je nejméně čtyřčlenný a je volen z členů shromáždění. Tvoří ho jednatel MŠ,         jednatel ZŠ, hospodář a předseda spolku. Výbor volí shromáždění členů.

c) funkční období členů výboru je po dobu členství ve spolku.

    Členství ve výboru zaniká:

          -  zánikem členství ve spolku

          -  vystoupením z výboru

          -  odvoláním nadpoloviční většinou přítomných členů shromáždění spolku

      d) předseda výboru plní funkci statutárního orgánu, jeho funkční období je po dobu      členství ve spolku

      e) předseda výboru je oprávněn jednat jménem spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.

       f) v případě rovnosti hlasů ve výboru rozhoduje hlas předsedy

       g) výbor spolku se schází nejméně dvakrát za daný školní rok

       h) za svoji činnost zodpovídá výbor shromáždění členů

       i) výbor navrhuje výši ročního členského příspěvku

       j) sestavuje rozpočet spolku

       k) navrhuje změnu stanov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zásady hospodaření

 

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém  
    vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

2. Tvorba zdrojů

    - příspěvky členů

    - dary sponzorů

    - zůstatek z minulých let

    - výtěžky z akcí pořádaných spolkem

    - dotace

 

3. Způsob využití finančních prostředků

    - způsob užití příjmů je v souladu s Článkem III. - Účel spolku.

    - čerpání finančních prostředků se řídí ročním rozpočtem

    - finanční prostředky spolku jsou vedeny na zvláštním účtu

    - při ukončení členství se členské příspěvky nevracejí

 

4. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezúplatně převeden do majetku
ZŠ a MŠ Citonice

 

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku         
    ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem, kdy je schváleno shromážděním spolku,
     jejíž konání je potvrzeno zápisem konané dne 18. 11. 2015

 


V Citonicích dne 18. 11. 2015