dnes je 9. 12. 2022, svátek má Vratislav

My a Evropa


Značka: PRO 07
Předmět: Vlastivěda
Ročník: 5. ročník
Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
Cíl:

Žák:

 - seznámí se s evropskými státy, jejich hlavními městy

 - zjistí rozdílnost přírodních podmínek, rostlinstvo a živočišstvo

 - řeší problémy s užitím logických a matematických postupů

 - učí se pracovat ve skupině (naslouchání, tolerance, ohleduplnost, respektování, spolupráce)

 - chápe základní ekologické souvislosti 

Popis:

Postup:

Práce s IT – Evropa – státy, vodstvo, ostrovy, poloostrovy, práce s mapou.

Skupinová práce (vypracování daných úkolů).

Příprava pomůcek (encyklopedie, dostupná literatura o Evropě, časopisy,…).

Vypracování osnovy pro skupinovou práci.

Zařazování specifických rostlin a živočichů do příslušné země.

Práce s měřítkem. Zjištění vzdáleností mezi hlavními městy.

Porovnávání počtu obyvatel a rozlohy země.

Řazení řek podle délky (hledají ve skupinové práci)

Kreslení vlajek států.

Prezentace skupinových prací.

Prostředí:

- učebna 

Metody a formy práce:

- vyhledávání informací, zápis do tabulek

- práce s IT

- řešení matematických problémů

zpět