dnes je 9. 12. 2022, svátek má Vratislav

Den Země


Značka: PRO 03
Předmět: Člověk a jeho svět - prožitkový den
Ročník: 1. - 5 . ročník
Kompetence: k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní
Cíl:

Žáci definují základní složky životního prostředí, dokáží rozlišit činnosti člověka, které mají negativní vliv na prostředí, popíší největší zdroje znečišťování jednotlivých složek životního prostředí, vnímají nutnost citlivého hospodaření s odpady (třídění odpadu, recyklace, …),uvědomí si vlastní zodpovědnost za životní prostředí, učí se pracovat ve skupině (naslouchání, tolerance, ohleduplnost, respektování, spolupráce)

Popis:

Postup:

Žáci jsou rozděleni do věkově smíšených skupin (v každé skupině jsou zastoupeni dle možností žáci 1. – 5. tříd). Formou prožitkových her získávají základní informace o životním prostředí ( složky ŽP, znečišťování ŽP, chráněné oblasti, živočichové a rostliny, ….), pěstují si pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí, učí se třídit komunální odpad, prostřednictvím anket si vytvářejí názor na vztah spoluobčanů k životnímu prostředí.

Projekt lze završit návštěvou NP Podyjí nebo dostupnou CHKO.

Materiální a technické vybavení:

Kancelářské potřeby pro jednotlivé skupiny (papír, tužka, pastelka, lepidlo, nůžky, …), fotoaparát, PC, internet

Prostředí:

Učebna, příroda, místa související s ochranou ŽP ( NP, CHKO, skládka odpadu, ČOV,…) 

Metody a formy práce:

- práce ve skupině

- prožitkové hry

- metoda volného psaní, kreslení

- ankety, rozhovory 

zpět